ALTERNATÍVA PRE SLOVENSKO 
TEXT: ROMAN STOPKA FOTO: JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Psia povinnosť štátneho predstaviteľa, na ktoromkoľvek stupni riadenia, je presadzovanie potrieb i záujmov SR 

Nejdem porovnávať našu politickú stranu Práca slovenského národa s nijakou inou politickou stranou. Program ostatných strán spolu s prezentačnou taktikou je vecou ich intelektuálneho potenciálu a mravnosti pohnútok konania nielen vedenia, ale aj členskej základne. Pre povrchnosť, ľahkovážnosť v prijímaní medzinárodných záväzkov, ľahostajnosť k osudu Slovenskej republiky, jej majetku a prírodným zdrojom z pozície parlamentných strán, kvôli snahe zabrániť ohlupovaniu občanov sme stranu založili. Kvôli presadeniu prospechu občana a jeho štátu sa usilujeme o moc v štáte.

Peklo zániku

Našu stranu výslovne zaujíma progres Slovenskej republiky, jej zvrchovanosť, suverenita, nezávislosť v rozsahu maximálnych možností. Naším neústupným kritériom pre akékoľvek zahraničné vzťahy je územná celistvosť SR a nedotknuteľnosť jej hraníc. Všetko toto politické strany dnes mocensky pôsobiace v Národnej rade SR ignorujú, aj keď sa podaktoré občas k týmto hodnotám hlásia. Robia to však len ako nutnú propagandistickú daň v podobe prázdnych fráz. Prázdnych preto, lebo na ne veľmi rýchlo zabudnú pri hlasovaní o zákonoch. Kto sleduje proces hlasovania v NR SR, iste mi dá za pravdu. Zaujíma ich len vlastná moc, stranícky prospech a krátkodobé oslnenie verejnosti vyjadrené potleskom nejakému pohlavárovi a vrelé ocenenia z masmédií slúžiacich zahraničným vlastníkom. To je postup smerujúci nielen štát, ale aj národ do pekla zániku, pretože takto sa po kúskoch, prostredníctvom malých krôčikov dostávame pod mocenský vplyv zahraničných prospechárov. Oni to budú, čo postupom času vytesnia aj prospechárov domácich. Našu stranu zaujíma, ako samozrejmý princíp, rovnoprávnosť a dôstojný vzťah štátu s občanom.

Právo verzus povinnosť

Tvrdíme a presadzujeme, že občan nemá voči štátu len povinnosti, ale aj práva. Práva vymožiteľné v normálnom vzťahu. Nemôže byť normálny stav, aby sa občan musel domáhať svojich práv a pravdy s takým úsilím, že po skončení súboja so štátom je nadobro vyčerpaný a znechutený. Tiež naopak. Štát má voči občanovi nielen práva a možnosti, ale aj povinnosti. Štát má tvrdé povinnosti a záväzky voči občanovi a každý jeho predstaviteľ sa musí tak správať. Predstavy, v ktorých štátny predstaviteľ má pocit nadradenosti, akoby bol občanov vládca, musia byť odstránené zo všetkých úrovní riadenia. Celá vláda a jej úradníci sú pre bezúhonného občana jeho ochrancovia, a tak by sa mali k nemu správať. Riešenie akýchkoľvek úloh v štáte musí byť posudzované z pozície minima škôd, problémov a ťažkostí, ktoré spôsobia občanovi, a maxima výhod i prospechu, ktoré prinesú. Pričom rozhodne musí byť braná do úvahy časovosť účinku a tiež prejavenie sa následkov. Zabezpečenie dominantnej pozície štátotvorného občana, bez ohľadu na príslušnosť k akejkoľvek menšine, jeho slobody a ochrana majetku je prvoradá úloha SR ako štátu. Každá štátna norma, ktorej následkom je odôvodnená a oprávnená nespokojnosť občana, ak zostáva zo strany zákonodarnej a výkonnej moci nevysvetlená, váľa vinu na štát ako systém. Odcudzuje občana od štátu. Preto každý zákon má byť skúmaný a posudzovaný podľa prvoradého kritéria, aký prospech prináša občanovi a štátu ako celku. Tu neobstojí nijaká argumentácia, presadzujúca záujem nadnárodnej inštitúcie. Môžeme pomáhať, ale nikto nemôže od suverénneho štátu chcieť, aby jeho občan takou pomocou utrpel škodu. Preto akékoľvek medzinárodné zmluvy, akákoľvek zahraničná politika, ktorej následkom je okliešťovanie našej oprávnenosti rozhodovať, bez ohľadu na zámienky, je štátodeštrukčná a pramení z neschopnosti kompetentného funkcionára, alebo zo sofistikovane odôvodňovanej zrady.

Spriaznenec a spojenec

Načo sú nám takí predstavitelia štátu, ktorí očividne záujem SR nepresadzujú, ale naopak, z vlastnej iniciatívy ho minimalizujú. Asi preto je o našich ľudí taký záujem vo vrcholových nadnárodných štruktúrach. Psia povinnosť štátneho predstaviteľa, na ktoromkoľvek stupni riadenia či reprezentácie SR, je presadzovanie potrieb i záujmov SR a jej občanov, a to až do únosnej krajnosti. Všetko zdôvodňovanie opaku takéhoto postupu je len ohlupujúca výhovorka. Naši politickí predstavitelia sa stali majstrami týchto výhovoriek. Schopnosť vykrútiť sa z problému je asi kľúčové meradlo ich výberu. To je zle a naša snaha je zmeniť tento deštruujúci postup. Preto sme stranu založili. Preto ponúkame občanovi alternatívu existujúceho systému. Je na voličovi, či si chce uvedomiť, do akého stavu ho naši dnešní politici tlačia, či chce byť sám sebe pánom, alebo len vydieraným rukojemníkom a bezduchým sluhom. Naša strana sa usiluje o aktívnu účasť občana v politike. Neusilujeme sa o osobný prospech, ale ani o nijaké rovnostárstvo. Usilujeme sa o prospech občana a jeho štátu. My nepresviedčame, my ponúkame alternatívu. Je na občanovi, aby zvážil a posúdil, čo je prospešné pre neho a jeho štát. Každý, kto ctí spomenuté hodnoty, je náš spriaznenec a potenciálny spojenec. zas.

(Článok vyšiel v mesačníku Extra plus č. 10/2018, www.extraplus.sk)

Pin It
Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský