PRÁZDNE SĽUBY KOALÍCIE 
TEXT: ROMAN STOPKA FOTO: EXTRA PLUS/JANA BIROŠOVÁ

Roman Stopka: Slovenský občan je prostredníctvom šikovne dávkovaných informácií až krkolomne tvárny

Žijeme časy, keď propaganda odvíjajúca sa od mainstreamu podporovaná účelovými štatistikami či bujnými prognózami vývoja „pandémie“ koronavírusu je hlavnou náplňou práce redaktorov, verejnej činnosti politikov aj publicisticky angažovaných odborníkov. Jedni oficiálny postup podporujú a prijímané opatrenia hodnotia ako nevyhnutnú súčasť hrozivého reálneho diania, iní ho považujú za účelový a cieľavedomý pokus vyvolať strach a paniku, čo má poslúžiť na prikrytie nepopulárnych zmien v spoločnosti.

Boj o priazeň verejnosti

Prvá etapa vplyvu pandémie v našich podmienkach sa blíži k javovému záveru. Ten bude čoskoro nasledovaný aj sprievodom viditeľných následkov, hlavne v oblasti ekonomiky, a dodatočným posudzovaním prijatých regulačných opatrení vlády. Pravdaže, väčšina ľudí zostane sústredená na povrch diania. Budú sledovať akurát obsah svojej peňaženky, zdroje peňaženku napĺňajúce a koľko i čoho sa dá alebo nedá kúpiť. Napokon im nové problémy túto celú, podľa racionalistov dočasnú komédiu vytesnia z pamäti a pozornosť ľudí sa preorientuje na nové udalosti prisúvané masmédiami. Menšia časť si uvedomí, ako šikovne boli odskúšané možnosti pôsobenia a význam strachu v modernej spoločnosti, ako je hypnotizovateľný štátny aparát či manipulovateľný človek sám, napríklad vo vzťahu k škodám vzniknutým mimo jeho vrecka. Niektoré horúce hlavy tiež pochopili, že donedávna zatracovaný obranný mechanizmus štátu, budovaný občanmi za socializmu, bol premyslený a na rozdiel od dnešných habkavých pokusov aj systémový a efektívny. Len riedka skupina odborníkov postrehne, čo sa udialo za oponou a spojí si význam záclon pandémie s nadchádzajúcimi udalosťami. Pohotoví štátnici využijú pandémiou odpútanú pozornosť na realizáciu inak neprijateľných hodnôt a postupov. (Ako príklad odporúčam sledovať aspoň aktivity u našich južných a západných susedov v súvislosti so stým výročím Trianonu a jeho ohlasom vo vzťahu k Slovenskej republike.)

V masmédiách bude naďalej, napokon, ako vždy, prebiehať nekompromisný ideový boj o priazeň verejnosti a tým aj jej podporu nepriamych globalizačných opatrení, usmerňovaný svetonázorovým zameraním ich vlastníkov. Žiaľ, v prípade Slovenskej republiky budeme opäť vinou politikov, respektíve ich neschopnosti pochopiť, ako súvisia vyvolávané udalosti s formovaním podmienok potrebných na dosiahnutie skrytého cieľa, len otĺkanou hrkálkou na chvoste loviacich lišiakov, s povinnosťou plašiť a platiť. Aj toto je dôsledok dlhodobého odpútavania našej vnútornej politiky od vlastnej inteligencie a ignorantstva voči domácim odborníkom. Práve takéto ovocie prináša pohŕdavý a ľahostajný postoj k nezávislosti, suverenite a zvrchovanosti štátu a hodnotám práce vlastného obyvateľstva.Roman Stopka: To len naša politická nomenklatúra uprednostňuje podsúvané postoje polovzdelaného západného publicistu pred zdôvodneným stanoviskom nášho univerzitného profesora. Naša politická strana Práca slovenského národa odmieta kverulantstvo aj každé prázdne poučovanie.

Honba za živobytím

Keď som bol v 89-tom vojakom základnej služby v Prešove, občas sme používali takú nevinnú taktiku na presadenie svojich záujmov. Pustili sme von nejakú šikovnú myšlienku alebo historku, ktorá nakriatla dôstojníkov reagovať tak, aby v konečnom dôsledku boli náchylní splniť naše prianie. Podstata spočívala v predvídaní reakcie. Hovorili sme tomu prieskum bojom. Podľa výsledkov sme potom konali ďalej. Spravidla, aj keď, pravda, nie vždy, sa nám zámer podaril. Dnešná situácia s koronavírusom v našej republike mi túto situáciu pripomína. Len za ňou nestoja vojaci dávno zabudnutej základnej služby. Tí síce vedeli, čo chcú, ale už dávno odišli do civilu a pechoria sa v honbe za živobytím. Vie však aj naša dnešná vláda, čo chce a kam odíde, až vyprší jej mandát? Pôjde buď do siene ešte nepostavenej slávy, alebo padne do politickej hanby, kam ľahko strhne aj celé právo Slovákov mať svoj štát. Kým tie naše vojenské triky aspoň v maličkostiach realizovali záujmy a túžby mladých mužov, tak postupy aj mnohé ignorantstvá našej novodobej koalície priškrcujú možnosti nielen tých občanov, čo ich nevolili, ale aj perspektívy celého štátu. Aj keď začiatky bývajú väčšinou ťažké, hádam len nebudú konať až tak hrozivo, aby museli z republiky utekať. Pravda, nimi prijaté úvodné opatrenia naznačujú, že sa usilujú o trvalé osekanie možností občanov.

Zneužitie situácie

Obranná reakcia občanov, napriek pokusom redukovať ju, bude iste primeraná. Pripravené vyhováranie sa na priebeh a následky pandémie COVID-19 a jeho budúcich vystupňovaných mutácií bude síce po celom svete samozrejmé, myslím si však, že doma nepomôže. Aj keď, ako voľby znova ukázali, slovenský občan je prostredníctvom šikovne dávkovaných informácií až krkolomne tvárny. Čo s ním spraví ďalší propagačný tlak opierajúci sa o pandémiu, sa síce dá odhadnúť, ale takí šikovní zas naši vybraní predstavitelia nie sú, aby dokázali občanom skryť rozdiel medzi vládnym opatrením nevyhnutným na ochranu obyvateľov a štátu pred epidémiou a zneužitím propagačne vytvorenej situácie na prospech vyberaných. Takže, tu sa zodpovednosť ponesie. Možno práve preto začali niektorí taktizovať a zdráhajú sa zúčastniť na výkone chytráčením získanej moci. Nech by sa ktokoľvek a akokoľvek vykrúcal, žiadne pretvárky ani domáce vývrtky nepomôžu. Obzvlášť preto, že dnešnú koalíciu aktívne podporuje len tretina celkového počtu občanov a aj tí začínajú triezvieť.

Naša politická strana Práca slovenského národa odmieta kverulantstvo aj každé prázdne poučovanie. Držíme sa len historicky potvrdenej pravdy, že včasná kritika a dokonca aj tendenčný opis situácie môžu byť inšpiratívne. Je vždy lepšie vrátiť sa z cesty do slepej uličky či do priepasti čo najskôr. Preto môže byť užitočné pripomenúť pekné slovenské porekadlo: Sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú. A veru aj prázdne sľuby môžu byť dosť ťažké na to, aby sa odtrhlo ucho povestného džbánu na vodu. Vieme dobre, že po rozbití jedinej súcej nádoby nastane veľký smäd.

Liberálne božstvá

Keďže vládny vzor občana nášho štátu už bol definovaný najvyššou koaličnou autoritou, dá sa usudzovať, že sa vytasia s ďalšími skrytými tromfmi aj na tvorbu štátnych zdrojov, nielen na ich plytvanie. Inšpirácie, a naozaj hodnotnej, je v medzištátnom prostredí dosť. Obzvlášť, keď v situácii koronavírusovej „pandémie“ postrehli potrebu stupňovať záujem o svoje vlastné potreby a záujmy také štáty ako Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Taliansko, USA, Spojené kráľovstvo, ale aj mnoho iných. Ich záujmy sa vzďaľujú u nás pretláčaným liberálnym božstvám. Týka sa to, samozrejme, nielen karantény, ale aj imigrantskej politiky, fiškálnej a colnej samostatnosti, preferovania podpory vlastných výrobných spoločností, národnej obrannej a energetickej samostatnosti, nezávislosti a suverenity vôbec. Veď napríklad ťahanice okolo ropovodu Nordstream 2 smerujúceho do Nemecka nie sú povrchné zábavky nejakých realite vzdialených politológov, ale predvídavé opatrenia plynúce z presadzovania vlastných záujmov zúčastnenými stranami. Tieto štáty uprednostňujú uskutočňovanie politiky s oporou v poznávacom procese domácej intelektuálnej základne. To len naša politická nomenklatúra uprednostňuje podsúvané postoje polovzdelaného západného publicistu pred zdôvodneným stanoviskom nášho univerzitného profesora. Už sa ani nedivím, keď sa nejaký cudzí politický predstaviteľ pozerá na našich reprezentantov ako na zábavné exponáty v ZOO. Veď akú môže mať autoritu a rešpekt politik, ktorý zinscenované propagandistické hry považuje za nespochybniteľnú realitu. Rýchlo sa zistí, či pochopil scenár, alebo je len beznázorovým klaunom. Lenže, aká je autorita a povesť štátnika, taký je postoj voči ním reprezentovanému štátu. Navyše, ak narastá podozrenie, že ani celá vláda nepochopila svoju úlohu v riadení štátu, ľahko môže získať povesť subjektu ohrozujúceho bezpečnosť v regióne celý štát. To je viac nebezpečné ako nelichotivé.

Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa, PSN


(Článok vyšiel v mesačníku Extra plus č. 6/2020 www.extraplus.sk
)Pin It
Múdri nech nás učia!
Svätí nech sa za nás modlia!
Prezieraví nech nás vedú!

Sv. Bernard
Keď príde Tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma Ti každú stopu skryla, Ty musíš brat môj, čisté ruky mať!

Mária Rázusová-Martáková
„Prečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Doja si ho sťa kravičku a on ticho stojí! Ľudia idú ako ovce, kam ich baran vedie a ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Vyvolia si za vyslanca, koho im rozkážu a keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť naveky? Niet Slovákom rady? Kto si sám nevie byť pánom, nedočká sa vlády!“

Jonáš Záborský